จดชื่อโดเมน
Domain Name
เว็บโฮสติ้ง
Web Hosting
วีพีเอส เซิร์ฟเวอร์
VPS - Virtual Private Server
สั่งซื้อ
Order
ชำระเงิน
Payment
ติดต่อเรา
Contact Us
 
  Co-Location Server  |  SSL Certificate  |  แก้ไขข้อมูลโดเมน  |  แจ้งชำระเงิน  |  คลังข้อมูล  |  ส่วนบริการลูกค้า  
  ข้อตกลงในการใช้บริการและนโยบายการให้บริการ ··· Service Agreement  
 
 
ข้อตกลงในการใช้บริการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, อีเมลโฮสติ้ง, Co - Location Server, VPS Server, Dedicated Server, จดชื่อโดเมน และบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในนาม "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้/สั่งซื้อบริการใดๆ ก็ตามจากผู้ให้บริการ ในนาม "ลูกค้า" โดยมีข้อตกลงในการใช้บริการ ดังนี้

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทางผู้ให้บริการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า

(1) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และอีเมลของลูกค้า โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

(2) ห้ามใช้บริการนี้ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(3) ลูกค้าต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ (Username/Password) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ทั้งนี้ ลูกค้าควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

(4) ลูกค้าเว็บโฮสติ้งรับทราบเป็นอย่างดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับเว็บไซต์ของลูกค้าท่านอื่นอยู่ หากเว็บไซต์ของลูกค้าส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ของลูกค้ารายอื่นๆ หรือใช้ทรัพยากรเกินว่าแพคเกจที่สั่งซื้อ ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันทีโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(5) ห้ามใช้บริการนี้ในการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต การพนัน สิ่งผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม ให้ร้ายผู้อื่น โปรแกรมเถื่อน ไฟล์ MP3 และไฟล์อื่นๆ ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลหรือถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมต่างๆ

(6) ห้ามลูกค้าเปิดบริการสำหรับโหลดหรือ Announce/Tracker Torrent ทุกประเภท และห้ามเปิดให้บริการ File Mirroring รับฝากหรือให้โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ

(7) ลูกค้าเปิดให้บริการใดๆ ก็ตามที่มีการใช้ปริมาณ Bandwidth เป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้ารายอื่นๆ

(8) ห้ามใช้บริการนี้เพื่อโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์หรือบุคคลอื่น เช่น Mail Bomb, Hack, Crack, DDoS, SPAM/Junk Mail, Brute Force Attack (เดารหัสผ่าน), Port Scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะหรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ลูกค้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

(9) ห้ามลูกค้าส่งอีเมลออกในชื่อโดเมนอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ (E-Mail Sender Forgery/Phishing) ไม่ว่าจะเพื่อให้ผู้รับอีเมลเข้าใจว่าลูกค้าได้ส่งมาจากชื่ออีเมลที่สั่งซื้อไว้หรือชื่ออื่นใดก็ตาม

(10) ในกรณีที่ลูกค้ามีการสร้างเว็บไซต์ จำเป็นต้องเขียน Code ด้วยความรัดกุมและปลอดภัย หากมีการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือ Content Management System (CMS) เช่น WordPress, Joomla, Drupal และอื่นๆ จะต้องทำการ Update ให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือบั๊กของ Code รุ่นเก่า ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ลบไฟล์ หรืออาจระงับบริการ Account ของลูกค้าเป็นการชั่วคราวทันทีหากพบว่าเว็บไซต์ของลูกค้าไม่ปลอดภัยหรือถูกใช้เป็นสื่อกลางในการดำเนินการใดๆที่ไม่ประสงค์ดีต่อผู้อื่น รวมถึงใช้ในการเก็บ/ส่ง Malware, Virus และไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยทุกชนิด

(11) ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการและจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายาม หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ ไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบ ทำลายระบบ หรือการพยายามเข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารายอื่น

(12) ลูกค้าจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที หากพบว่ามีข้อบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัย หรือการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

(13) ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อคดีความ

(14) ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอให้ตรวจสอบ หรือพบเหตุอันไม่เหมาะสมในการใช้บริการ ผู้ให้บริการสามารถที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการชั่วคราวแก่ลูกค้าที่ถูกร้องเรียน เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(15) ผู้ให้บริการจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถให้บริการได้ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น เหตุขัดข้องที่เกิดจากภัยพิบัติ, เหตุสุดวิสัย, การชุมนุม, สายเคเบิ้ลขาด เป็นต้น

(16) แม้ว่าผู้ให้บริการจะทำการสำรองข้อมูลของลูกค้าเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ลูกค้าควรทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำเก็บไว้ในเครื่องของลูกค้าอีกชุดหนึ่งด้วย

หากลูกค้าได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถหยุดให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น รวมถึงข้อตกลงที่อาจถูกกำหนดขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด ผู้ให้บริการจะถือว่าลูกค้าทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ลูกค้าจำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และฐานข้อมูลด้วยตัวเอง โดยดาวน์โหลดสำรองข้อมูลผ่านทาง FTP หรือ Control Panel และเก็บไว้ในเครื่องของลูกค้าเอง (ไม่เก็บไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ) ทั้งนี้ ทางเราจะทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และอีเมลให้อัตโนมัติเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อบริการสำรองข้อมูลไว้ด้วยเท่านั้น 
  ติดต่อ-สอบถามข้อมูลบริการ >> คลิก!
ลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว แนะนำให้เข้าระบบก่อน >> คลิก!
 
 
บริการ
Web Hosting
VPS Server
Domain Name
Co-Location Server
SSL Certificate
  แหล่งข้อมูล
ข้อตกลงในการใช้บริการ
วิธีการชำระเงิน
แจ้งชำระเงิน
ข่าวประกาศ
  ส่งเอกสาร/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
Hosting Solution Partnership (Headquarters)
77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0992002401260
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0108214719654
 
© 2004-2024 Hosting Solution Partnership (Thailand)