ติดตั้ง PHP 8

  • Saturday, 9th January, 2021
  • 03:10am

ทางเราได้ติดตั้ง PHP 8 เพื่อรองรับเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน PHP รุ่นใหม่นี้ สามารถเลือกใช้ได้ด้วยตัวเองใน Plesk Control Panel

*** ทั้งนี้ PHP 8 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง รวมถึงมีการยกเลิกหลายฟังก์ชั่นจาก PHP 5 และ PHP 7 โปรดตรวจสอบ Code ของเว็บไซต์ของลูกค้าก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้ PHP 8 ***

« Back